niedziela, 13 września 2015

Testament

KC: Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że
napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu

własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do
sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku
kilku testamentów.
Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.
Art. 951. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że
w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza
powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego
sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół
powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została
oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać
protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku
podpisu.
§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób
przewidziany w artykule niniejszym. [istnieją również testamenty szczególne]


www.adwokat-sarzynski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.