niedziela, 13 września 2015

Praca dzieci

Kodeks pracy: Art. 304'5
. § 1. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez
dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz

podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub
reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.
§ 2. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na
wniosek podmiotu określonego w tym przepisie.
§ 3. Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1:
1) powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka;
2) zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.
§ 4. Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku o wydanie
zezwolenia:
1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na
wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań
do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu – opinię dyrektora szkoły, do
której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko
tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć
zarobkowych.
§ 5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać:
1) dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna;
2) oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym
w § 1;
3) określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może
wykonywać dziecko;
4) określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub
innych zajęć zarobkowych;
5) określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć
zarobkowych;
6) inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj,
charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych
przez dziecko.
§ 6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy
inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.
§ 7. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli
stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym
w wydanym zezwoleniu.


www.adwokat-sarzynski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.