Kancelaria

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Grzegorz Sarzyński

siedziba: Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55, 39-400
filia: Lublin, ul. Curie-Skłodowskiej 32/4, 20-029 (otwarcie 2 listopada 2015 r.)

tel. 662 742 432
e-mail kancelaria@adwokat-sarzynski.pl

www.adwokat-sarzynski.pl


Oferuję pomoc prawną polegającą na:
 • reprezentacji przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej - w całym postępowaniu,
 • reprezentacji w pojedynczych czynnościach postępowania, np. oględziny, przesłuchanie,
 • sporządzaniu pism inicjujących postępowanie lub w toku postępowania, środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje, zarzuty, skargi, odwołania, sprzeciwy, itp.),
 • sporządzaniu projektów umów,
 • udzielaniu porad prawnych,
 • stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
w następujących sprawach:
 1. Prawo karne
  • przestępstwa (m.in. przeciwko: mieniu, życiu i zdrowiu, rodzinie, czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności dokumentów; narkotykowe, skarbowe),
  • wykroczenia (m.in. przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu, interesom konsumentów; drogowe),
  • postępowanie wykonawcze (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zatarcie skazania, odroczenie i rozłożenie grzywny na raty),
  • postępowanie w sprawach nieletnich,
  • w tym udzielanie pomocy prawnej w razie:
   • zatrzymania,
   • tymczasowego aresztowania,
   • przeszukania,
 2. Prawo cywilne
  • o zapłatę (m.in. wezwania do zapłaty, pisma w postępowaniu elektronicznym i zwykłym)
  • prawo rzeczowe (m.in. zasiedzenie, posiadanie, droga konieczna, księgi wieczyste, uciążliwe oddziaływanie np. hałas, zapach, spływ wody) ,
  • naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (m.in. wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzenie ciała lub mienia),
  • spadki (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
  • postępowanie egzekucyjne (m.in. wszczęcie postępowania, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne),
 3. Prawo rodzinne, m.in.:
  • rozwód,
  • alimenty,
  • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,
  • władza rodzicielska,
  • kontakty z dzieckiem,
  • wydanie dziecka,
  • ustanowienie rodziny zastępczej,
 4. Prawo pracy, m.in.:
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
  • zapłata za godziny nadliczbowe,
  • sprzeciw od kary porządkowej,
  • mobbing,
  • niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia,
 5. Prawo medyczne, m.in.:
  • obrona w postępowaniu karnym w sprawie o błąd w sztuce medycznej, przeprowadzenie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta, nieudzielenie pomocy,
  • reprezentacja w postępowaniu dyscyplinarnym,
  • dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku błędu lekarskiego
  • dochodzenie odszkodowań przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 6. Prawo administracyjne z zakresu m.in.
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • ochrony środowiska, wycinki drzew,
  • stosunków wodnych,
  • właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Reprezentacja przed organami obejmuje terytorialnie przede wszystkim województwa:
 • podkarpackie
 • świętokrzyskie
 • lubelskie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.