piątek, 29 stycznia 2016

terminy przedawnienia

Kodeks cywilny Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
obszar działalności obejmuje także: Sandomierz, Stalową Wolę, Nisko, Mielec, Opatów
tel. 662 742 432czwartek, 28 stycznia 2016

Naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy

Kodeks pracy.
Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.adwokat Grzegorz Sarzyński
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
zakres działalności obejmuje także: Sandomierz, Nisko, Mielec, Stalową Wolę,  Świdnik, Opatów.
tel. 662 742 432wtorek, 26 stycznia 2016

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Kodeks pracy

Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
tel. 662 742 432niedziela, 24 stycznia 2016

zatrzymanie dowodu osobistego

Pracownik siłowni czy wypożyczalni sprzętu sportowego może jedynie spisać nasze dane z dowodu tożsamości w zakresie niezbędnym do ewentualnego dochodzenia roszczeń (imię, nazwisko, adres), jednak dowodu tego nie wolno mu zatrzymać, nawet jeśli przewiduje to regulamin wewnętrzny tego podmiotu. Nikt też będąc już w posiadaniu naszego dowodu osobistego nie może uzależniać jego zwrotu od jakiegokolwiek świadczenia.

Ustawa o dowodach osobistych.

Art. 79. [Przepis karny]
Kto:
1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Art. 80. [Tryb orzekania]
Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu i Nowej Dębie
adw. Grzegorz Sarzyński
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
www.adwokat-sarzynski.pl/tarnobrzeg


czwartek, 21 stycznia 2016

Zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności

Kodeks wykroczeń
Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych]
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.O tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega
tel. 662 742 432
www.adwokat-sarzynski.pl/tarnobrzeg

obszar działalności obejmuje także miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Staszów, Lublin, Świdnik.

piątek, 15 stycznia 2016

Znęcanie się nad osobą najbliższą

Kodeks karny

Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcapodlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.

Co istotne, przestępstwo ścigane jest z urzędu. Organy ścigania
podejmują zatem czynności na podstawie zawiadomienia także przez osobę
trzecią, np. sąsiada.

adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba, ul. Krzywoń
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec.
www.adwokat-sarzynski.pl

Obszar działania to także: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec,
Nowa Dęba, Świdnik, Staszów, Opatów.

niedziela, 10 stycznia 2016

Używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

Kodeks wykroczeń
Art. 141.
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub
rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,podlega karze ograniczenia
wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55 (budynek PKO BP SA)
www.adwokat-sarzynski.pl
tel. 662 742 432

obszar działalności obejmuje także miejscowości: Sandomierz, Stalowa
Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Staszów, Lublin, Świdnik.

środa, 6 stycznia 2016

zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art.  63. [Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki]

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;

https://www.adwokat-sarzynski.pl 
tel. 662 742 432

Obszar działalności obejmuje także miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Staszów, Nowa Dęba, Lublin, Świdnik

wtorek, 5 stycznia 2016

Opieka nad małoletnim

Kodeks wykroczeń
Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,podlega karze grzywny albo karze nagany.

O tym adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega, tel.662742432 
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
https://www.adwokat-sarzynski.pl 

obszar działania obejmuje także miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Staszów, Opatów, Annopol, Kraśnik, Lublin, Świdnik

piątek, 1 stycznia 2016

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu

Kodeks karny

Art. 115 §  16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Art.  178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]
§  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§  2.  (uchylony).
§  3.  (uchylony).
§  4.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.  42. [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu]
§  1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§  2.  Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.
§  3.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
§  4.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Kodeks wykroczeń
Art.  86. [Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym]
§  1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,podlega karze grzywny.
§  2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Art.  29. [Zakaz prowadzenia pojazdów]
§  1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
§  2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.
§  3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.
§  4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Art.  46.
1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

adwokat Grzegorz Sarzyński z Tarnobrzega tel.662742432
Obszar działalności to też miejscowości: Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Mielec, Nowa Dęba, Lublin;
www.adwokat-sarzynski.pl


 miasta: Sandomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Opatów, Staszów, Świdnik, Puławy, Kraśnik, Zamość.