środa, 30 września 2015

Kodeks karny: Art. 101. [Ustanie karalności]
§ 1.Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
2a) 17315 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
5) (uchylony).
§ 2.Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
§ 3.W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
§ 4.W przypadku:
1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,
2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego
– przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.

Przestępstwa określone w rozdziale XXV KK:
Art. 197. [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej] 
Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności] 
Art. 199. [Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia] 
Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] 
Art. 200a. [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego] 
Art. 200b. [Propagowanie pedofilii] 
Art. 201. [Kazirodztwo] 
Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych] 
Art. 203. [Zmuszenie do uprawiania prostytucji] 
Art. 204. [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.