sobota, 26 marca 2016

Zmiana imienia lub nazwiska

Ustawa o zmianie imienia lub nazwiska z dnia 17 października 2008 r.
Art.  4.
1.Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienialub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko, noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.


Warto również wspomnieć krótko, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego rozpoczyna się bieg trzymiesięcznego terminu, w którym udając się do Urzędu Stanu Cywilnego można złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska. Jeśli osoba mieszka za granicą oświadczenie takie można złożyć przed Konsulem.

adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
obszar działalności obejmuje także miejscowości:
Sandomierz, Nowa Dęba, Mielec, Nisko, Stalowa Wola
tel. 662 742 432wtorek, 22 marca 2016

posiadanie narkotyków w nieznacznej ilości na użytek własny

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
Art.  62.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art.  62a.
Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa  Dęba, ul. Krzywoń 2
Tarnobrzeg - Sandomierz - Nowa Dęba - Stalowa Wola - Lublin

środa, 9 marca 2016

Oznaczenie nieruchomości

Kodeks wykroczeń
Art. 64. [Nieoznakowanie] § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. adwokat Grzegorz Sarzyński
Kancelaria Adwokacka
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba, ul. Krzywoń 2
Obszar działania obejmuje także miejscowości:
Sandomierz, Stalowa Wola, Mielec, Nisko, Opatów, Śwodnik;