piątek, 10 lutego 2017

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Skrócenie zakazu.


Od 18 maja 2015 r. obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli kierujący pojazdem prowadził go w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, zaś w 1dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg) sąd orzeka z zakaz prowadzenia pojazdów (wszystkich albo określonego rodzaju) na okres co najmniej 3 lat.

Jednocześnie jednak wprowadzona została nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony po tej dacie może być po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony zamieniony za zgodą sądu na zakaz prowadzenia jedynie pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (w przypadku dożywotniego zakazu zamiana jest możliwa dopiero po upływie 10.letniego okresu jego stosowania).

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie również do zakazów orzeczonych przed datą 17 maja 2015 r., (z wyłączeniem zakazów dożywotnich) pod warunkiem że były stosowane przynajmniej 18 miesięcy.

Adwokat Grzegorz Sarzyński
Tarnobrzeg - ul.Sienkiewicza 55,
Nowa Dęba - ul.Anieli Krzywoń 2
www.adwokat-sarzynski.pl
www.adwokat-sarzynski.pl/nowadeba
tel.662742432

Kodeks karny wykonawczy Art. 182a. [Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową]
§ 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów o
rzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.
§ 2. W przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155) lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.).
§ 3. Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w § 1. Przepis art. 182 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie, o którym mowa w § 1 i 3, przysługuje zażalenie.


ustawa o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 r. Art. 6.
Wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na 
podstawie art. 42 § 2 ustawy wymienionej w art. 1, przepis art. 182a ustawy wymienionej w art. 3 stosuje się, jeżeli ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Kodeks karny Art. 42. [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu]
§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w sz
czególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.
§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.